กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม
ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  ค21201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รวบรวมและจัดทำโดยครูธีรายุ อิศรางกูล ณ อยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์